มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการบ่มเพาะธุรกิจและการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน โดยมี นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ผศ. ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดร.ปรัศนีย์ ณ.คีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก MFii ซึ่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ได้เข้าพบกับผู้ประกอบการ ตามรายชื่อดังนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เนเจอร์ พลัส จ.เชียงใหม่ บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด และ บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด จ.เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมเครื่องฟู้ด จ.น่าน

    นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้า MFii กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการครั้งเป็นเป็นการหารือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทุกด้านของผู้ประกอบการทั้งสถานที่ผลิต กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละรายได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมพัฒนา ต่อยอดเพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการนำงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเป้าหมาย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การบ่มเพาะธุรกิจและการนำงานวิจัยของ มฟล. ไปใช้ประโยซน์เชิงพาณิชย์ได้จริง 

   ภายหลังจากการลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการแล้วจะมีการนำข้อมูลมาสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป

  • 864 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม #สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง