สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรม "การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ 2. อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย และ 3. อาจารย์อรนลิน สิงขรณ์ โดยมีอาจารย์และบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ตัวแทนจากส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดเผยหลังการอบรมว่า จากที่เคยคิดว่าทำถูกเวลามีคนมาขอคำปรึกษา หลังจากเข้าร่วมอบรมแล้วพบว่าเรายังทำไม่ถูกทั้งหมด ได้เรียนรู้ที่จะฟังมากขึ้น ได้ฝึกสังเกต และทักษะสำคัญด้านต่างๆ ของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือคอยสังเกตอาการของคนที่คิดว่าจะมีภาวะซึมเศร้า หลังอบรมได้นำมาปรับใช้กับการทำงานกับชีวิตประจำวันของตนเองได้เป็นอย่างดี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1335 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ