อธิการบดี มฟล. ร่วมหารือคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ในแผนความร่วมมือด้านสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ Cross Border Health Program, 2/2023 ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัย Oregon Health and Science University ในการศึกษาระบบงานสาธารณสุขของไทยในด้านต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นไทยร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งคณาจารย์และนักวิจัยได้มีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์ และทันตแพทย์ รวมถึงระบบดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ

     ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก Oregon Health and Science University นำโดย Dr.Brian Garvey (Professor) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแพทย์ จำนวน 14 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    ทั้งนี้ คณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่น สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่ฟ้าหลวง, พื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย-เชียงแสน, พื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เป็นต้น

   โดยความร่วมมือของทั้งสองสถาบันได้เกิดขึ้นจากการลงนาม MOU เมื่อปี 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพในประเทศ ทั้งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการร่วมมือทั้งสองสถาบันในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และยังคงนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของประชาชนทั้งในพื้นที่และภูมิภาคอื่นๆ ตลอดมา

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ  |  332 ครั้ง