อาจารย์สำนักวิชาการจัดการได้รับรางวัลระดับดีรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก วช.

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

อาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2560 ในผลงานชื่อ “บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกรณีการกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยคณะกรรมการตรวจสอบ”  (The Role of Audit Committees among Publicly Listed Companies in Thailand: Cases of Audit Committee Oversight of Enterprise Risk Management) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ Professor Dr. Waymond Rodgers โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2018)” และ "งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3" ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเคยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับโลก อาทิ The 2014 British Accounting and Finance Association (BAFA) Conference, the London School of Economics and Political Science, London, UK และ The 2017 Annual Meeting of the American Accounting Association, San Diego, California

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  4330 ครั้ง