มฟล. จัด PACCON 2023 เวทีพบปะนักเคมี พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2021 Prof. Dr. David W.C. MacMillan

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ  “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals” โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2566 หรือ 2023 อีกด้วย

ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นพิธีเปิดการประชุม ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. ประธานคณะกรรมการจัดงาน PACCON 2023 กล่าวรายงาน และต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จากนั้นเป็นการบรรยาย โดย Professor Dr. Raymond J. Andersen, University of British Columbia, Canada ในหัวข้อ Natural Product Drug Leads for Development of ‘Host Directed Therapies’ to Manage 21st Century Pandemics หัวข้อ Absorbance Detection in HPLC: The Dilemma between Sensitivity and Resolution โดย Professor Dr. Purnendu K. Dasgupta จาก The University of Texas at Arlington, USA
และหัวข้อ Polymer Design for Sustainable Materials of the Future โดย Prof. Dr. Paul D. Topham, Aston University, United Kingdom 

สำหรับวันที่ 21 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมพิเศษของ Thailand Younger Chemists Network (TYCN) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรม Small-scale Chemistry Teachers Networking and Training the Trainers ของครูผู้สอนทางด้านเคมี เป็นการแสดงผลงานการออกแบบสื่อการสอนทางด้านเคมีโดยใช้ชุดการทดลองขนาดเล็ก 

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจาก Prof. Dr. David W.C. MacMillan, Nobel Laureate in Chemistry 2021, Princeton University, USA ในหัวข้อ  “Development of Asymmetric Organocatalysis and Metallaphotoredox” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ฟังบรรยาย และพบปะสนทนากับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 

การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023 ณ มฟล. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานทั้งแบบนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เป็นจำนวนกว่า 604 ผลงาน และได้รับเกียรติจาก Invited Speakers จำนวนมากมาร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ อีกทั้งการจัดงาน PACCON 2023 ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาผู้สนใจทางด้านเคมี มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีต่อไป PACCON 2024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
 

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ปี แห่งการสถาปนา  |  376 ครั้ง