‘วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง’ มฟล.-มช.-มน.-มพ.ผนึกกำลังเตรียมพัฒนาวิชาการร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในเขตภาคเหนือ จำนวน 4 สถาบัน เตรียมลงนามความร่วมมือวิชาการร่วมกัน ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ในการนี้มหาวิทยาลับบูรพาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในเขตภาคเหนือ จำนวน 4 สถาบันดังกล่าว ตระหนักถึงความสำคัญแห่งการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การเรียนการสอน การวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง 4 สถาบันดังกล่าว จึงเห็นสมควรทำความตกลงร่วมมือในด้านต่างๆ ร่วมกัน 
.
โดยมีกรอบความร่วมมือที่เตรียมลงนามร่วมกันในโอกาสต่อไปคือร่วมพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร นิสิต/นักศึกษา หลักสูตร แหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน/สหกิจศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของวิชาชีพเครื่องสำอาง, สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการวิจัย, ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ได้แก่ การจัดฝึกอบรม ประชุมวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางด้านเครื่องสำอาง การจัดทำวารสารทางวิชาการ เป็นต้น, ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ/สำนักวิชา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่ตกลงกันเพื่อใช้เป็นสถาบันคู่เทียบ
 

 |   |  929 ครั้ง