อธิการบดี มฟล. ร่วมบรรยายใน The 5th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมเป็น keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “Digital Economy Enhancing Integrated Development of Industry and Education in China-ASEAN” ในงาน The 5th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดย Yunnan Education Association for International Exchange ร่วมกับ Yunnan Minzu University และ Yunnan Vocational College of Transportation โดยการสนับสนุนของ Yunnan Provincial Department of Education ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565  โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยและองค์กรการการศึกษาจากหลากหลายประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 200 ท่านมารวมตัวกันเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและโมเดลใหม่ๆ ของความร่วมมือเชิงบูรณาการของภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาระหว่างประเทศจีนและอาเซียน รวมไปถึงความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาสำหรับการขนส่งในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.
อธิการบดี ได้กล่าวในการบรรยาย ความตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมใน 3 ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. ด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and work integrated education) 2. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ (professional development) และ 3. ด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล(digital university) เพื่อที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริหารจัดการ การดำเนินงาน การให้บริการ กิจกรรมและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในบริบทการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive learning) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น”

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  56 ครั้ง