ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงานภายใน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดนิทรรศการ: การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคาร E – Park โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และการนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ในปี พศ. 2565 จำนวน 18 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมโหวตให้แก่ผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุด

       ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี กล่าวว่า นิทรรศการการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในหน่วยงาน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีต่อไป

     ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผลงาน: โปรแกรมติดตามผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 และ 2 โดยทีมงาน งานพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินงานการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( Hospital Accreditation: HA ) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ส่วนผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี พ.ศ. 2565 จะมีการประกาศผลการตัดสินในช่วงต้นปี 2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนจ่ายยา โดย งานเภสัชกรรม ร่วมกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU Acupuncture) โดย สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. การจัดทำระบบ Equipment Pool โดย งานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. ระบบแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของระบบ MRI Chiller โดย งานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. การพัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ HOIR online: เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety) โดย คณะกรรมการทีมบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. ระบบตรวจนับและบันทึกรูปภาพครุภัณฑ์ประจำปี (AssetApp) โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

7. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

8. โครงการพัฒนาระบบ E-learning เพื่อใช้ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ถูกวิธี โดย คณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. ระบบการเปลี่ยนตารางปฏิบัติงาน โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกับ ผู้แทนฝ่ายงานภายในศูนย์ฯ

10. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โดย ศูนย์วารสารและสื่อการศึกษา

11. ระบบแจ้งเตือนค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

12. ระบบฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( MFU Internship System) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

13. ระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย One stop service โดย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14. Big Data management: ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อจัดการ Big Data โดย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำคำของบประมาณ โดย ส่วนนโยบายและแผน

16. ระบบการติดตามผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศูนย์บริการวิชาการ

17. SoM E-portfolio โดย สำนักวิชาการจัดการ

18. PP-MFU rubber band ligator โดย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยหลวง

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 34 ครั้ง