มฟล. รับใบประกาศเกียรติคุณ ITA : ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับผลระดับ AA มีคะแนนอยู่ที่ 95.70 อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 86 สถาบัน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขอให้หน่วยงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ของทุกคน สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้มอบให้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินตามแบบวัดผล ITA ปี 2565 ของ มฟล. ดังนี้
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนนรวม 95.56 คะแนน 
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนนรวม 90.11 คะแนน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม 100 คะแนน

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 24 ครั้ง
ITA