อาจารย์นิติศาสตร์ มฟล. ร่วมประชุมสัมมนาขององค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property ครั้งที่ 18

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและองค์การการค้าโลก นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
.
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและองค์การการค้าโลก โดยเชิญอาจารย์และนักวิชาการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกมาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปัญญากับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา, ทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายด้านสาธารณสุข, ทรัพย์สินทางปัญญากับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เป็นต้น 
 

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์  |  82 ครั้ง