ชมรมนักศึกษานานาชาติ-ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มฟล. พัฒนาทักษะแห่งอนาคต จัดกิจกรรม MFU Social Engagement Camp 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ชมรมนักศึกษานานาชาติและชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม MFU Social Engagement Camp 2022 (ค่ายอาสาสัมพันธ์) ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน ประกอบด้วย นักศึกษาไทย 40 คน นักศึกษาต่างชาติ 25 คนจากประเทศจีน พม่า เนปาล 
.
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยกิจกรรมค่ายอาสาสัมพันธ์ครั้งนี้ประกอบไปด้วย โครงงานการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โครงงานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โครงงานปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน (ทาสีห้องสมุด) โครงงานเรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาชุมชน
.
กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์วางแผนในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้นยังได้สร้างเครือข่ายและกระชับความความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชนโดยรอบของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  906 ครั้ง