มฟล.- มร.ชร. ร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย 6 ประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Horizon Southeast Asia : Pushing the Frontiers of Research and Sustainability ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ (Researcher Exchange Programme on Climate Change) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย 6 ประเทศ ได่แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ติมอร์–เลสเต รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งการทำงานร่วมกันในการวิจัยข้ามพรมแดนและการสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นที่ MFU working space มีศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มฟล. และดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO RIHED 

 |   |  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  87 ครั้ง