มฟล.- The Oregon Health and Science University ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์-นักวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ The Global Research, Education & Training (GREAT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ The Oregon Health and Science University (OHSU) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
โครงการ The Global Research, Education & Training (GREAT) เริ่มต้นในปี 2562 เป็นหลักสูตรการวิจัยร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มฟล.กับ OHSU โดยหลังจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เชิงลึกในด้านการแพทย์และสาธารณสุข แผนการจัดการข้อมูล คำถามวิจัยที่ทดสอบได้ ตัวเลือกการออกแบบการศึกษาที่หลากหลายสำหรับการสร้างและทดสอบสมมติฐาน และวิธีการร่างโครงการวิจัย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของทั้งสองสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนวิชาการกันต่อไป 
 

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  60 ครั้ง