มฟล. ร่วมการประชุม the 16th Annual Review Meeting of the Asian International Mobility for Student (AIMS) Programme ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมการประชุม the 16th Annual Review Meeting of the Asian International Mobility for Student (AIMS) Programme ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นโดย SEAMEO RIHED ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และสภาการศึกษามหาวิทยาลัย สาธารณรัฐเกาหลี (KCUE) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาววรรณภา ทิพยศักดิ์ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมงาน 
.
ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยในโครงการ AIMS จาก 9 ประเทศเข้าร่วมงานเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การค้นหาความท้าทายใหม่ๆ และแสวงหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ได้แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน 
.
นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 160 คนเยี่ยมชม Yonsei University วิทยาเขตเมือง Mirea เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ University Social Responsibility หรือ USR ซึ่งมหาวิทยาลัย Yonsei เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้สำรวจหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ทำความเข้าใจและวิจัยแบบสหวิทยาการ เพื่อออกแบบนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชนเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แม้ว่า USR เริ่มต้นการช่วยแก้ปัญหาระดับชุมชุน แต่เชื่อว่าปัญหาระดับชุมชนหลายๆอย่างก็เป็นปัญหาระดับโลกด้วยเช่นกัน

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  381 ครั้ง