มฟล. ที่ 1 ในไทย THE World University Rankings 2023 by subject: Life Sciences

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทาง Times Higher Education (THE) ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับอันดับสูงที่สุดในไทยด้านสาขาวิชา Life Sciences จากการประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2023 by subject: Life Sciences โดยในปีนี้อยู่ในช่วงอันดับ 201-250 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,017 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลก (จากเดิม 972 แห่งทั่วโลก)

การจัดอันดับ THE World University Rankings by subject แบ่งออกเป็น 11 สาขาวิชา พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้านคล้ายกับ THE World University Rankings ที่ประกาศไปเมื่อไม่นานนี้ แต่มีการปรับค่าน้ำหนัก ดังนี้

  • การเรียนการสอน: สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Teaching: the learning environment 27.5%)
  • การวิจัย: ปริมาณ, รายได้ และชื่อเสียง (Research: volume, income and reputation  27.5%) 
  • การอ้างอิงผลงานวิชาการ: ผลกระทบของการวิจัย (Citations: research influence 35%) 
  • ความเป็นนานาชาติ: บุคลากร, นักศึกษา และการวิจัย (International outlook: staff, students and research 7.5%)
  • รายได้จากอุตสาหกรรม: นวัตกรรม (Industry income: innovation 2.5%) 

สำหรับการจัดอันดับสาขาวิชา Life Sciences ทาง THE นับผลงานในด้าน Agriculture and forestry Biological sciences Veterinary science และ Sport science โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับต้องมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉพาะด้านนี้ ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น และมีจำนวนบุคลากรทางวิชาการไม่น้อยกว่า 5% หรือ 50 คน ในสาขาวิชา

จากการจัดอันดับสาขาวิชา Life Sciences มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้รับการจัดอันดับ ทั้งหมด 37 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม 201-250 ของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา Life Sciences ภายใต้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เช่น สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา เป็นต้น

อันดับมหาวิทยาลัย ด้านสาขาวิชา Life Sciences ที่ดีที่สุดในโลก
1    Harvard University (United States)
2    University of Cambridge (United Kingdom)
3    Massachusetts Institute of Technology (United States)
4    University of Oxford (United Kingdom)
5    Stanford University (United States)

อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
1    National University of Singapore (Singapore)    23
2    Nanyang Technological University, Singapore (Singapore)    =47
3    Mae Fah Luang University (Thailand)    201–250
4    Mahidol University (Thailand)    401–500

อันดับมหาวิทยาลัยในไทย
201–250    Mae Fah Luang University
401–500    Mahidol University
501–600    Chiang Mai University
501–600    Chulalongkorn University
601–800    King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ที่มา Life Sciences: www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/subject-ranking/life-sciences
 

  • 4552 ครั้ง
  • #MFU Rankings #THE