มฟล.จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ 'สมเด็จย่า' เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG10 ข่าวเด่น

เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผศ. (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการทันตกรรม มฟล. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศล ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ในโอกาสวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคในช่องปาก โดยเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ชมประมวลภาพได้ที่นี่
----------------

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า
พระผู้อยู่ในความทรงจำด้วยเคารพบูชาของปวงชนชาวไทยเสมอมา  

ทรงเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยพระองค์ทรงเป็น องค์นายิกากิตติมศักดิ์ ภาพที่ปวงชนชาวไทยเห็นจนคุ้นชินเสมอ ในขณะที่ยังดำรงพระชนม์ชีพ คือการที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลพร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า 

“ต้องมีทันตแพทย์ ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมาน และไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” 

ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิ พอ.สว., กระทรวงสาธารณสุข, คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานครและทันตแพทยสมาคม ได้ร่วมกันริเริ่มจัด “กิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยระดมอาสาสมัครที่เป็นทันตบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจ รักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ในท้องถิ่นทุรกันดาร 48 จังหวัด และได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จนในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติอนุมัติประกาศให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็น“วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านจึงได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และพื้นที่ห่างไกลในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อ “โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี” ซึ่งปัจจุบันเป็นโครงการฯที่อยู่ในสำนักวิชาฯและยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน มาจนทุกวันนี้

ที่มา : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล.

 

  • 732 ครั้ง
  • #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์