คณาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เปิดเผยข้อมูลรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย
การคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1960–2021 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย (citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score))

โดยแบ่งรายชื่อนักวิทยาศาสตร์และการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) ตั้งแต่ปี 1996 ถึงสิ้นปี 2021 
2. กลุ่มผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2021 สูงที่สุด (citation impact during the single calendar year 2021) 

สำหรับ ผลการจัดอันดับประจำปี 2021 มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงติดอันดับจำนวน 7 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีนักวิจัย 1 ท่านที่ติดอันดับทั้งจำแนกตามกลุ่มผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด และกลุ่มผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2021 สูงที่สุด
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท กลุ่มผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด 
1.    Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภทอ้างอิงเฉพาะปี 2021
1.    Emeritus Prof. Dr. Kevin D. Hyde อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา 
2.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3.    อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4.    อาจารย์ ดร. Ruvishika Shehali Jayawardena อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.   รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
7.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มา : elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 ;

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา  |  800 ครั้ง