ผลการจัดอันดับ THE World University 2023 มฟล. ที่ 1 ในไทย : คงความเป็นหนึ่งภายใต้สถานการณ์พลิกผัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดลำดับ THE World University Rankings 2023 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับอันดับสูงที่สุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยในปีนี้มีอันดับอยู่ในช่วง 801-1000 เท่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,799 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลก 

การจัดอันดับ World University Rankings ของ Times Higher Education (THE) พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching 30%) การวิจัย (Research 30%) การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation 30%) รายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income 2.5%) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทยด้านการอ้างอิง 58.8 คะแนน และด้านความเป็นนานาชาติ 47.0 คะแนน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า “ผลการจัดอันดับในปีนี้สะท้อนถึงสถานการณ์การแข่งขันและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวให้กับเข้ากับสภาวะปกติใหม่ของสังคมที่ยกระดับความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานที่มีคุณค่าสูงและบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแม้จะยังเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ (Young University) แต่ก็มีความโดดเด่นด้านการผลิตผลงานวิชาการที่มีการอ้างอิงผลการวิจัยและความเป็นนานาชาติสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอันเป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  (A Leading University in ASEAN with International Recognition)”

อันดับมหาวิทยาลัยในไทย
801–1000    Chulalongkorn University
801–1000    King Mongkut’s University of Technology Thonburi
801–1000    Mae Fah Luang University
801–1000    Mahidol University
1001–1200    Chiang Mai University
1201–1500    Khon Kaen University
1201–1500    King Mongkut's University of Technology North Bangkok
1201–1500    Prince of Songkla University
1201–1500    Suranaree University of Technology
1201–1500    Thammasat University
1501+     Burapha University
1501+        Kasetsart University
1501+        King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
1501+        Mahasarakham University
1501+        Naresuan University
1501+        Silpakorn University
1501+        Srinakharinwirot University
1501+        Walailak University

สำหรับการจัดอันดับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 71 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับที่ 14 ร่วมของอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม 801-1000 ของโลก

อันดับมหาวิทยาลัยอาเซียน
1    National University of Singapore (Singapore)    19
2    Nanyang Technological University, Singapore (Singapore)    36
3    Universiti Brunei Darussalam (Brunei Darussalam)    301–350
4=    Ateneo de Manila University (Philippines)    351–400
4=    University of Malaya    (Malaysia)    351–400
6=    Duy Tan University (Vietnam)    401–500
6=    Universiti Teknologi Petronas (Malaysia)    401–500
6=    Ton Duc Thang University (Vietnam)    401–500
6=    Universiti Utara Malaysia (Malaysia)    401–500
10=    Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)    601–800
10=    Universiti Putra Malaysia (Malaysia)    601–800
10=    Universiti Sains Malaysia (Malaysia)    601–800
10=    Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia)    601–800
14=    Chulalongkorn University (Thailand)    801–1000
14=    King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand)    801–1000
14=    Mae Fah Luang University (Thailand)    801–1000
14=    Mahidol University (Thailand)    801–1000
14=    Universiti Malaysia Pahang (Malaysia)    801–1000
14=    Universiti Pendidikan Sultan Idris  (Malaysia)    801–1000
14=    University of the Philippines (Philippines)    801–1000
14=    Sunway University (Malaysia)    801–1000
14=    Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) (Malaysia)    801–1000

ที่มา : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking 

  • 12723 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings