สนว.ทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม : Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดการประชุมวิชาการและการฝึกปฏิบัติทางด้านทันตกรรม (Program Lecture and Workshop: Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการหุ่นจำลอง (Onsite ONLY) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มฟล. กล่าวว่า ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมาก โดยเฉพาะด้านดิจิทัลที่นำไปใช้สำหรับงานในสาขาต่างๆ รวมทั้งวัสดุทางทันตกรรมที่มีการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่คุณภาพ และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆท างด้านทันตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานควรต้องติดตามเพื่อนำมาใช้สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. จึงได้จัดทำโครงการปะชุมวิชาการ และการฝึกปฏิบัติทางด้านทันตกรรมขึ้น โดยเน้นในด้านดิจิทัลที่นำประยุกต์การรักษาผู้ป่วยรากฟันเทียม การรักษาเพื่อความสวยงามด้วย Ceramic Veneer และการแก้ไขปัญหาด้านการรักษาคลองรากฟัน โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 3 sessions

Session 1: 
Digital work flow and full fixed formular for immediate implant placement: planning, surgery, tissue contour to prosthesis.

ค่าลงทะเบียน Session 1 
1. ภาคบรรยาย  500 บาท 
(รับไม่จำกัดจำนวน)
2. ภาคบรรยายและWorkshop 3,000 บาท 
(รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)
Session 2: 
Esthetic Dentistry:  The ultimate smile crafted with Ceramic Veneer

ค่าลงทะเบียน Session 2
1. ภาคบรรยาย  500 บาท 
(รับไม่จำกัดจำนวน)
2. ภาคบรรยายและWorkshop  4,000 บาท 
(รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)
Session 3:
Session 3: Problem solving in Multiverse of Endodontics 

ค่าลงทะเบียน Session 3
1. ภาคบรรยาย  500 บาท 
(รับไม่จำกัดจำนวน)
2. ภาคบรรยายและWorkshop  3,000 บาท 
(รับจำนวนจำกัด 24 ท่าน)
ทั้งนี้ 
1. สำหรับภาคการบรรยาย 
ได้รับคะแนนพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจำนวน 3 หน่วย 
2. สำหรับการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ 
ได้รับคะแนนพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง จำนวน 4 หน่วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ9SZTOafyQ5OtQP0PmT52zADqPq2vs_IEfBBAISc5i8NgjA/viewfrm 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Tel: 053-913300
E-mail: dentistry@mfu.ac.th
Website: dfct2022.mfu.ac.th
 

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  381 ครั้ง