นักศึกษาพยาบาล มฟล. รุ่น 14 ร่วมพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป พร้อมออกฝึกปฏิบัติการพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 14 ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลที่เตรียมออกไปฝึกปฏิบัตการพยาบาล ในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังมีครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

    รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ว่า วันนี้นับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันที่นักศึกษาได้รับหมวกและดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพยาบาล แสดงว่าทุกท่านมีความพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

    “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดหลักสูตรมานานกว่า 10 ปี มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ทั้งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐบาล รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาได้ออกไปปฏิบัติภารกิจจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้เป็นรุ่นที่ 14 มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน”

     “ในนามของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกภาคภูมิใจแทนคณาจารย์และผู้ปกครอง ของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมวกในวันนี้ และหวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจในการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ จนเป็นที่กล่าวขาน นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย สุดท้ายนี้ขออาราธนาพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดลบันดาลให้ทุกนักศึกษาทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกปฏิบัติงานต่อไป” รองอธิการบดี กล่าว

     จากนั้นเป็นพิธีมอบหมวกและข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล จำนวน 120 คน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีว่า ในนามของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในความสำเร็จที่ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาการพยาบาลภาคทฤษฎี และรายวิชาอาชีพพื้นฐานมาแล้ว และกำลังจะขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาทางการพยาบาล ในบทบาทของนักศึกษาพยาบาล

     “การรับหมวกและดวงประทีปในพิธีในวันนี้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้ และขอให้นักศึกษาตระหนักว่าหมวกและดวงประทีปนั้นเป็นเครื่องหมายย้ำไปถึงภาระความรับผิดชอบของเรา ทั้งการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในส่วนที่เหลือ และการก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพในวันข้างหน้า หมวกพยาบาลถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าของการเป็นพยาบาล หมายถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีจิตอาสา มีจิตให้บริการด้วยความเมตตากรุณา มีองค์ความรู้ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้ที่ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงานและผู้ป่วย รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเกียรติประวัติของสถานศึกษาและวิชาชีพการพยาบาล”

    “ส่วนเข็มชั้นปีนั้น แสดงถึงวิทยฐานะของการเป็นนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการ ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายของการพยาบาล มีที่มาจาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชาวอังกฤษ ผู้ได้รับสมญานามว่า นางฟ้าแห่งดวงประทีป เนื่องจากท่านอุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาล อาสาสมัครเป็นหน่วยพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บจากสงคราม ทุกคืนท่านจะถือตะเกียงเดินเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ แสงของตะเกียงจึงเป็นดั่งดวงประทีปที่ช่วยขับไล่ความมืดมนและความทุกข์ทรมานแก่ผู้เจ็บป่วย การได้รับมอบดวงประทีปจะเป็นสิ่งเตือนความทรงจำถึงการปฏิบัติภารกิจของพยาบาล เช่นเดียวกับ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 4 มิติ”

     “เมื่อนักศึกษาได้รับหมวก เข็มชั้นปีและดวงประทีปนี้แล้ว แสดงว่าเป็นผู้ที่มีพร้อมในการทำหน้าที่การพยาบาลและดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้วยความมั่นใจ และด้วยปณิธานที่จะดูแลช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอให้นักศึกษาพึงตระหนักในความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่เสมอ”

    “นักศึกษาทุกคน เป็นความหวังของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ นักศึกษาจะต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ ภูมิธรรม ในการปฏิบัติงาน ขอให้นักศึกษาตั้งใจในการฝึกปฏิบัติและให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยจิตเมตตา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมแก่ที่เรียนในมหาวิทยาลัยในพระนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขออวยพรให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า ทั้งในชีวิตการศึกษาและชีวิตส่วนตัวตลอดไป” รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าว

   ต่อมา เป็นพิธีมอบดวงประทีป ท่ามกลางเสียงร้องเพลงอันความกรุณาปราณีและเพลงประจำสำนักวิชาพยาบบาลศาสตร์จากนักศึกษารุ่นน้อง นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเมื่อรับดวงประทีปแล้วจะได้เดินแถวออกจากหอประชุมไปยังหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อร่วมกล่าวปฏิญาณตน ความว่า

      “ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาการพยาบาล ด้วยความมานะ อดทน และขยันหมั่นเพียร ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ด้วยความดีงาม ละเว้นความประพฤติอันเป็นโทษ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น ข้าพเจ้าจะเคารพครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ไว้ตลอดไป ข้าพเจ้าจะมีจิตบริการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าจะรักษาศักดิ์ศรีและคงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

    จากนั้นเป็นการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  460 ครั้ง