ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” โดย หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ในเวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

.
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

.
     บัดนี้ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย ควรค่าต่อการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส  วสิษฐกัมพล อาจารย์สุวิทย์  ใจป้อม อาจารย์อริชญ์  รุ่งแจ้ง อาจารย์สุริยา  นามวงษ์ อาจารย์ทนงศักดิ์  ปากหวาน และ คณาจารย์ประจำหลักสูตร อาทิ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์  กันทะสัก อาจารย์วาทิตย์  เสมบุตร อาจารย์ขจรเดช  หนิ้วหยิ่น อาจารย์วัชระ  กว้างไชย์ และอาจารย์กาญจนา  ชลศิริ .
.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร: 053 917 897 ต่อ 8035 (ขวัญนภา) และ 8037 (ศตวรรษ)
Facebook: Buddhist Art MFU 

 

 |   |  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ  |  1055 ครั้ง