สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียน ตชด.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ "บริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต อ.เมือง จ.เชียงราย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิท 8 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

     ได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์วรรณา จำปาทิพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. หัวหน้าโครงการว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ได้ให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง และจากผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงบางประการ เช่น ปัญหาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับโรคในช่องปาก การสร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจและเรียนรู้ถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การมีสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ การแปรงฟัน การล้างมือ การดูแลความสะอาดร่างกาย จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากสุขภาพทางด้านร่างกายแล้ว การสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  โดยการจัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยมีความจำเป็นที่เด็กนักเรียนควรได้รับการส่งเสริม เพื่อการมีทักษะชีวิตที่ดีมีภูมิต้านทานต่อปัญหาทางสังคมรวมถึงหลีกเลี่ยงยาเสพติดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนโดยตรงแล้ว เด็กเหล่านี้ยังสามารถนำความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับไปเผยแพร่ในครอบครัว 

     ทำให้เกิดการขยายความรู้ในการดูแลสุขภาพเข้าสู่ชุมชน เป็นการขับเคลื่อนทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว และนำไปสู่การมีชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ รวมถึงเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน สำหรับนักศึกษาพยาบาลให้ได้มีประสบการณ์ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ เป็นการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
  • 1629 ครั้ง