สำนักวิชานวัตกรรมสังคม (มฟล.) จัดโครงการ 'กล้าใหม่ไฝ่รู้สร้างสรรค์ชุมชน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “กล้าใหม่ไฝ่รู้สร้างสรรค์ชุมชน” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนธารทิพย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

     ได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์ ดร.วรรณวลี  อินทร์ปิ่น สำนักวิชานวัตกรรมสังคม (มฟล) หัวหน้าโครงการว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ไม่เพียงแต่เริ่มต้นที่มนุษย์ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึกในความใฝ่รู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความรู้อย่างยั่งยืน และยังสามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพต่อไป เพราะจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนางานของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนักมากที่สุด ซึ่งชุมชนถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง เพราะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน (ฐานการเรียนรู้) จะก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งไม่ใช่การลงชุมชนแบบมือเปล่า แต่จะมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน อันจะได้มาซึ่ง ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตต่อกันและกัน 

     ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชานวัตกรรมสังคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญมีนิสัยรักการศึกษาและเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้รับบรรยากาศในการเรียนรู้และเพิ่มแรงจูงใจในการศึกษานอกห้องเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
  • 1332 ครั้ง