นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2018 ระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ Research to Market (R2M) Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อทีม “Bee Green” ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ "Triple Bee กล่องเลี้ยงผึ้งจากวัสดุนาโนคอมโพสิต" จากงานวิจัยของกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Materials for Energy and Environment Research Group - MEE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และคณะ สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1.   นายกฤษณภัทร หย่อมทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2.   นางสาวสกาวเดือน เปรมปรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3.   นางสาวมนัญชยา เกิดพร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

4.   นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์กุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

5.   นายตนุภาพ เสนาะ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว

 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 เป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ ผ่านการแข่งขันการนำเสนอเทคโนโลยีและแผนธุรกิจโดยการ pitching กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีนี้ประกอบด้วย 

1. ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

2. คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

4. คุณอนุรักษ์ บรรณศักดิ์ ผู้จัดการ Alliance Management สำนักงานเทคโนโลยี SCG

5. คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shift Venture

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาการจัดการ  |  2971 ครั้ง