อธิการบดีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (MFUPSF)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (MFUPSF) จำนวน 6 ราย

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะของการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรม นอกจากนี้ มฟล. ได้ออกประกาศเรื่อง การเทียบระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดให้อาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ จาก UK Professional Standards Framework (UKPSF) สามารถนำใบรับรองการผ่านการประเมินดังกล่าว มาเทียบระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUPSF) ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในขณะนี้มีอาจารย์ผ่านการประเมิน MFUPSF จำนวน 6 รายด้วยกัน จึงขอแสดงความยินดีต่ออาจารย์ทั้ง 6 ราย และขอสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (MFUPSF) จำนวน 6 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ระดับที่ 1 ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. อาจารย์ ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย     สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
2. อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์         สำนักวิชาจีนวิทยา

ระดับที่ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) จำนวน 4 ราย ซึ่งได้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ จาก UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Fellow และผ่านการเทียบระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUPSF) ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ      สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล    สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 |   |  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  464 ครั้ง