MFU Wellness Center ร่วมกับ ฟูจิฟิล์ม นำนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาออกหน่วยตรวจคัดกรองบนพื้นที่ห่างไกล

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น


ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) ร่วมกับ ฟูจิฟิล์ม จัดโครงการ “ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย” เพื่อส่งเสริมการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก และลดข้อจำกัดด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ชาวเขา และชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติ

MFU Wellness Center ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนบนพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำ ผ่านการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่เกี่ยวข้อง องค์กร ADRA Thailand โดยมีจุดมั่งหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรค หรือ หากตรวจพบโรคก่อนมีอาการแสดงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที โดยในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 MFU Wellness Center ร่วมกับ บริษัท ฟูจิฟิล์มนำนวัตกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ FDR Xair  คัดกรองกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและส่งต่อข้อมูลการคัดกรองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ณ บ้านเล่าลิ่ว และบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิ ดอยตุง วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านอาโยะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง 

พื้นที่ทั้งหมดที่โครงการออกหน่วยไปตรวจสุขภาพตั้งอยู่บนเขา และห่างไกลจากตัวเมืองเกือบร้อยกิโลเมตร ทำให้คนในพื้นที่ประสบกับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และไม่เคยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์มาก่อน เนื่องจากรถเอกซเรย์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ นอกจากนี้ในปี 2564 ยังมีรายงานพบผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายถึง 67 คนและมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 8.95 คนต่อปี ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และฟูจิฟิล์ม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการผสานการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรของศูนย์บริการสุขภาพฯ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการผ่าตัดทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เข้ากับนวัตกรรมทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม อย่างเครื่องเอกซเรย์ FDR Xair ที่เป็นเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็กและสามารถเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียงได้ การตรวจสุขภาพในพื้นที่บ้านเล่าลิ่ว และบ้านปางมะหัน ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 550 คน ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติทางปอดจำนวน 147 คน และได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาในลำดับต่อไป

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นตามพระนามของสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งที่รู้จักในพระนาม “แม่ฟ้าหลวง” พระองค์ท่านทรงให้ความสนใจในสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนชาวไทย จึงนำไปสู่การก่อตั้งศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ช่วยป้องกันประชาชนจากการเจ็บป่วย และลดภาระงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้และการป้องกันโรคมากว่าการรักษาโรค ซึ่งเป็นปณิธานของเราเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน”

ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ MFU Wellness Center กล่าวเสริมอีกว่า “ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ 3P ที่ครอบคลุมถึง การป้องกันโรค (Prevention) การคัดกรองพยากรณ์โรค (Prediction) และการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion)” ซึ่งเน้นไปยังกลุ่มประชาชนที่มีความยากลำบากต่อการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ก่อนหน้านี้ เราพบกับอุปสรรคในการออกหน่วยตรวจสุขภาพ และการเข้าถึงผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ไปยังพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยการผสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสุขภาพฯ และฟูจิฟิล์ม ที่เข้ามาสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการรักษาแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม

มร.ยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฟูจิฟิล์มมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพที่สำคัญทั้งสามด้าน ได้แก่ การป้องกันโรค (Prevention) การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการรักษาโรค (Treatment) ซึ่งในการออกหน่วยตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เราเข้าใจถึงข้อจำกัดทางด้านการลงพื้นที่ในชุมชนห่างไกล โดยฟูจิฟิล์มได้นำนวัตกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์อย่าง FDR Xair มาสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของบุคคลากรแพทย์ในการตรวจสุขภาพดังกล่าวช่วยลดภาระของทีมแพทย์ได้เป็นอย่างมาก” ซึ่ง FDR Xair เป็นเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็กพกพาสะดวกด้วยน้ำหนักเพียง 3.5 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการใช้ตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง และใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่รถเอกซเรย์เข้าไม่ถึง อีกทั้งยังให้ปริมาณรังสีที่เพียงพอและปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ เครื่องเอกซเรย์ยังมีเทคโนโลยี AI ที่สามารถส่งภาพถ่ายทางการแพทย์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบุตำแหน่งของความผิดปกติของปอดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

 |   |  MFU Wellness Center  |  822 ครั้ง