มฟล. MOU บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส ร่วมมือวิจัยการใช้ประโชย์สารสกัดกัญชงและกัญชา ในธุรกิจสปาและเวลเนส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ลงนามฝ่ายบริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด คือ คุณทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กรรมการบริษัทฯ และ คุณวชิรธร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

     นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมในพิธีคือ คุณคุณา เทวอักษร กรรมการบริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด และจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์ ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมนักศึกษา) อาจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีความงาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

      รองศาตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง โดยในช่วงแรกมีการสนับสนุนให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการวิจัย และต่อมาได้มีการประกาศให้สารสกัดจากพืชกัญชงและกัญชาที่มีส่วนประกอบของสาร THC เกินร้อยละ 0.2 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นั้น ทำให้หน่วยงานรัฐ ประชาชนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงเกษตรกร สามารถนำสารสกัดจากกัญชาและกัญชงที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาและเวลเนส ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกัญชาและกัญชง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

     “เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาสารสกัดกัญชง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมสปาและเวลเนสให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. และ บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกัน ในการพัฒนาสารสกัดเมล็ดกัญชง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาและเวลเนส ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง และต่อยอดไปสู่การทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค”

     “ในนามของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการที่จะทำงานร่วมกัน กับบริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด ดิฉันมั่นใจว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจะถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป” คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. กล่าวรายงาน

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะครบรอบ 24 ปี ในปี 2565 นี้

     “สำนักวิชาวิทยาศาสตรตร์เครื่องสำอาง มฟล. ตั้งขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทย เรามุ่งหวังจะสร้างนวัตกรรมและนวัตกรด้านวิทยาสาตร์เครื่องสำอางโดยเฉพาะ ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 17 ปีแล้ว มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ทำงานวิจัยเรื่องสมุนไพรมาอย่างเข้มแข็ง และมีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานระดับนโยบายประเทศ ขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร แม้จะก่อตั้งมาเพียง 2 ปี แต่ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นหน่วยวิจัย ทำโรงงานสมุนไพร ตอนนี้มีความพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับการดำเนินงานแบบเต็มรุปแบบ มุ่งสู่มาตรฐาน ISO จากการทำงานในระดับสถาบันการศึกษาไปสู่ระดับสากล เพราะเรื่องมาตรฐานสำคัญที่สุดที่ต้องฟันฝ่าไปให้ได้”

    “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด มีความยินดีที่ได้มาเป็นพันธมิตรกัน ในการดำเนินงานด้านเวลเนส ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีคำถามว่าการทำงานเวลเนสนั้น เราต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง ต้องมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีหน่วยงานช่วย เป็นผู้ตรวจสอบและบ่งบอกว่าเรามีคุณภาพระดับไหน เชื่อว่าเวลเนสเป็นระยะที่กำลังเติบโตไปด้วยกันทั่วประเทศ เท่าที่รับทราบมาเวลเนสนั้นยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน แต่ผู้ที่ดำเนินการภายใต้เวลเนสนั้นต้องผ่านมาตรฐานทั้งสิ้น เช่น ถ้าจะใช้แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน เรามีสถาบันแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ที่มีหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมายาวนาน”

     “การที่จะทำเรื่องของเวลเนสได้นั้น เชื่อว่าต้องมีความพร้อมหลายด้าน นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรทางด้านแพทย์แผนปัจจุบัน มีบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น พยาบาลก็เปิดมามากกว่า 10 ปี และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งต้องทำงานร่วมกัน อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของการจัดการ ที่เปิดสอนทางด้านการจัดการการบริการ Mice และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ”

    “ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ อาจไม่แค่การทำงานในเรื่องของกัญชง-กัญชา ที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเท่านั้น เพราะมหาวิทยาลัยมีศักยภาพครอบคลุมหลากหลายด้าน แต่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการจับมือทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องดำเนินไปด้วยเรื่องของความมั่นใจ มาตรฐาน มีศักยภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเดินหน้าต่อจากนี้ไป”

     “นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เพราะการทำงานที่จะเกิดขึ้น มีกลไกที่เกี่ยวกันพันในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกลไกในการนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัย การที่จะนำเหล่าอาจารย์ไปทำงานด้านธุรกิจอาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนัก เพราะอาจารย์ถนัดที่จะสอน ถนัดสร้างองค์ความรู้ ถนัดทำวิจัย มหาวิทยาลัยอาจเป็นตัวกลางน้ำที่จะผลิตงานวิจัย ทำผลิตภัณฑ์ออก เราจึงจับมือกับคนที่นำไปสู่ปลายน้ำในเชิงพาณิชย์ เพื่อหาพาร์ทเนอร์มาเสริมในจุดที่เราอยากเข้มแข็ง เพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน”  อธิการบดี มฟล. กล่าว

    ด้าน คุณทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กรรมการบริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส จำกัด กล่าวว่า ตามนโยบายของประเทศที่ได้เปิดเสรีทางการค้ากัญชาและกัญชง มีการผลักดันในเรื่องของสปาและเวลเนส ซึ่งตรงกับเป้าหมายของบริษัท ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยป็นเมืองหลวงของสปาและเวลเนส

   “ผมคิดว่า กัญชา-กัญชงเป็นหนึ่งใน key success อย่างหนึ่งที่สนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การป็นเมืองหลวงของสปาและเวลเนส ที่ผ่านมาบริษัทของเราดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กรรมการของบริษัทมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในแต่ละด้านของธุรกิจกัญชาและกัญชง”

    “ผมมองว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นจุดเชื่อมตรงกลางที่สำคัญ ด้วยมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่หลากหลายด้าน สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศไทยที่ตั้งเป้าเป้นเมืองหลวงเวลเนสโลก ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ยังต้องมีรายได้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งจะรองบประมาณของรัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการร่วมสนับสนุนเป้าหมายของกันและกันได้” คุณทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กล่าว

คลิก ชมอัลบั้มภาพพิธีลงนาม

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  470 ครั้ง