มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 65 แบบไฮบริด จัดการแข่งขันออนไซต์ และการประกวดรูปแบบออนไลน์ 17 – 19 ส.ค. 65

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25655 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular Green Economy”  ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.facebook.com/MFUSciDay 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรม “การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ” โดยจัดในรูปแบบออนไซต์ ณ โถงหน้าห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยมีโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 12 ทีม และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
จากนั้นเป็นการประกาศรางวัลผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการประกาศรางวัลแต่ละการแข่งขันบนเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/?page_id=718 
•    การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
•    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
•    การประกวดคลิปนำเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
•    การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
•    การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน”
•    การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
•    การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย”
•    การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี
จากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมทั้งนิทรรศการออนไลน์ เสวนาในหัวข้อที่หลายหลาย โดยได้รับความสนใจจากผู้ชมออนไลน์เป็นจำนวนมาก อาทิ
•    นิทรรศการ รู้เท่าทันมะเร็งช่องปาก
•    MFU talk “From the Lab to Commercialization : การพัฒนาพืชสู่สารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง”
•    เสวนา “เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย”
•    MFU talk “ขายต้นไม้อย่างไร ให้ได้เงินล้าน”
•    MFU talk “การนำวัสดุชีวภาพแปรรูปเป็นเครื่องมือแพทย์”
•    นิทรรศการ Drone programming by DCE
•    นิทรรศการ เส้นทางของขยะอินทรีย์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมวันสุดท้าย ได้แก่
•    เสวนา “การจัดการสมุนไพรตามแนวคิด BCG เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือยา ร่วมกับ ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนและกายภาพบำบัดทันยุคสุขภาพกับภาวะ long-covid”
•    นิทรรศการ รอบรู้สุขภาพกับสำนักวิชาพยาบาล
•    นิทรรศการ การเพาะเห็ดสร้างอาชีพและเกมตอบคำถามชิงรางวัล
•    MFU talk “ภูมิปัญญาล้านนากับการสังเกตพระจันทร์พระอาทิตย์และการเลือกวันในการปลูกพืชและไม้ผลที่ปรากฏในพับสาใบลานล้านนา”
•    นิทรรศการ การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
•    นิทรรศการ การทำสบู่จากกากชาและกาแฟ

 

 |   |  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  410 ครั้ง