มฟล. ได้คะแนนระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2565 อยู่อันดับ 3 ของสถาบันการศึกษา 86 แห่ง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ MFU ITA ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับผลการประเมินในระดับ AA มีคะแนนอยู่ที่ 95.70 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 0.74 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 86 สถาบัน
ผลการประเมินตามแบบวัดผล ITA ปี 2565 ของ มฟล. ดังนี้

  • แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนนรวม 95.56 คะแนน 
  • แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนนรวม 90.11 คะแนน 
  • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม 100 คะแนน

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการประเมิน ITA ร่วมกับหน่วยงานกํากับติดตามการประเมินฯ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินฯ ได้รับการกําหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ของทุกคน สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้มอบให้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 918 ครั้ง