สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัด พิธีประกาศการสำเร็จศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวก เข็มตรา และกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยรุ่นที่ 7 นี้มีจำนวน 72 คน

        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดยเปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมจำนวนทั้งสิ้น 203 คน ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

    รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกภาคภูมิใจแทนคณบดี คณาจารย์ และผู้ปกครอง ที่ผู้เรียนของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้สำเร็จการศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ จนเป็นที่ยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนด้ วยจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเสียสละ นึกถึงความสุขส่วนตนเป็นรอง แต่ทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก” รองอธิการบดี กล่าว

    ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า

    “ในฐานะตัวแทนของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทุกคน วันนี้นับเป็นวันที่ได้ประกาศให้ผู้มีเกียรติทุกท่าน บิดามารดาและครอบครัว ได้ทราบว่าผู้สำเร็จการศึกษาได้บรรลุสิ่งที่มุ่งมั่นมุ่งหวัง และดำรงตนอยู่ในกรอบของความถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้”

     “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ถือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลทุกรุ่นที่ผ่านมา และในวันนี้ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 7 ทุกคน ได้รับขีดหมวกและเข็มวิทยฐานะ ซึ่ง 2 สิ่งนี้มีความหมายที่สำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล ขีดหมวกนั้นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และการก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยพยาบาลอย่างเต็มตัว เข็มวิทยฐานะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสืบสานแนวพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ด้วยความเมตตากรุณา และได้แสดงว่าท่านเป็นศิษย์ที่มีครู  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึงสถาบันที่ท่านสำเร็จการศึกษา การรักษาไว้ซึ่งเกียรติฐานะแห่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

     “ในการประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล นอกจากสำนักวิชาจะได้มอบ 2 สิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจแก่ท่านแล้ว สิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ท่านต้องระลึกถึงเสมอ คือการประกอบวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่ดี ต้องประกอบด้วยความรู้ของศาสตร์การดูแลผู้ป่วย ศิลปะการดูแลผู้ป่วย รักษาในเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”

      “อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และการดำรงตนอย่างผู้มีเหตุมีผลบนความถูกต้อง มีสติสัมปชัญญะ ทั้งหมดจะนำท่านสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลอย่างสมศักดิ์ศรี ของการเป็นศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นชื่อในพระนามของสมเด็จย่า ดังนั้นการแสดงออกของท่านนับตั้งแต่นี้ไป นอกจากเป็นภาพลักษณ์และชื่อเสียงของท่านและวงศ์ตระกูลแล้ว ยังมีผลต่อชื่อเสียงของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย”

     “ณ โอกาสแห่งความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ คณาจารย์ทุกท่านได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อสร้างให้ผู้สำเร็จการศึกษาแห่งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ที่เก่งกล้า ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และความรู้อื่น ๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม คณาจารย์ทุกท่านหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบัน มีจิตบริการ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ทางวิชาชีพและทางสังคม เป็นคนดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

     “ท้ายสุดนี้ ในโอกาสวันประกาศการสำเร็จการศึกษา ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน จงประสบกับความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานต่อไป” รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าว

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  1028 ครั้ง