สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIM 2022 หัวข้อ Integrative Medicine : Trusted Care

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (School of Integrative Medicine) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Integrative Medicine 2022 (ICIM 2022) ภายใต้หัวข้อ Integrative Medicine : Trusted Care ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. กล่าวรายงาน ซึ่งถ่ายทอดพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง E4A-430 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยจะมีการประชุมย่อยผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อต่าง ๆ การบรรยายหัวข้องานวิจัยใหม่ ๆ ในแวดวงการแพทย์บูรณาการ และมีการส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานประชุม สามารถเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ facebook.com/SIMMFU และเว็บไซท์ icim2022.mfu.ac.th

       รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีการเปิดการประชุมว่า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานประชุมในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อของการประชุมในปีนี้คือ “Trusted Care” หรือการดูแลที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการนำรูปแบบการแพทย์ต่าง ๆ มาผนวกรวมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในการรักษาโรค ป้องกันโรค และฟื้นฟูผู้ป่วย ให้กลับมามีสุขภาพที่ดี

     “ในปัจจุบันนี้ ทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ และผู้ป่วย ต่างให้ความสนใจในประสิทธิภาพของการแพทย์แบบบูรณาการ สมุนไพร และยาแผนโบราณ นับเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยและหลายคนเต็มใจที่จะลองใช้ แม้ว่ายาเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักกันดีในหลายส่วนทั่วโลก แต่บางส่วนก็ยังต้องการคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มารองรับ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และปรับปรุงแนวปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และมีงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อให้ศาสตร์การแพทย์บูรณาการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

     “ในการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 หรือ ICIM 2022 เป็นงานประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ที่ทางสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. ได้จัดขึ้น เนื่องจากการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไป รวมถึงจากประสบการณ์ความสำเร็จในการดูแลรักษามากมาย จึงทำให้ผู้ป่วยมอบคำว่า “trusted care หรือ การดูแลที่เชื่อถือได้” ให้กับเราจากการดำเนนิงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ”

    “ในการประชุมนานาชาติครั้งนี้ จะได้นำนักวิชาการทุกท่านสู่การเดินทางที่จะกระตุ้นความคิด และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายเกี่ยวกับผลงานและความสนใจด้านวิชาการ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการแพทย์บูรณาการสมัยใหม่ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน และมีโอกาสได้พบเจอกันเมื่อสามารถจัดงานได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง”  รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

    ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. กล่าวรายงานว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์เชิงบูรณาการ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Trusted Care” หรือการดูแลที่เชื่อถือได้ โดยจะมีการเสวนาทางวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเสวนาโดยนักวิชาการและนักวิจัยร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิเศษ โดยมีแนวคิดหลักในการรวบรวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดในสาขาการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่

      ในงานนี้ มีนักวิชาการเข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ จำนวนกว่า 90 คน และมีบทความส่งเข้าร่วมกว่า 75 ฉบับ จากจีน เยอรมัน เมียนมาร์ มาเลเซีย และไทย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการในด้าน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 1 ฉบับ ด้านเภสัชศาสตร์ชาติพันธุ์ 7 ฉบับ ด้านการแพทย์ดั้งเดิม 29 ฉบับ ด้านการแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ ด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี 1 ฉบับ ด้านการฝังเข็มและการรมยา 2 ฉบับ ด้านการแพทย์องค์รวมและโภชนาการ 3 ฉบับ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว 3 ฉบับ ด้านกายภาพบำบัด 15 ฉบับ และด้านการแพทย์บูรณาการ 13 ฉบับ จากจำนวนบทความที่กล่าวมาทั้งหมด มีบทความจำนวน 39 เรื่องซึ่งมาจากผลงานและความทุ่มเทของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      “การประชุมนานาชาติด้านการแพทย์เชิงบูรณาการในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อมาเชื่อมโยงและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นและได้รับทราบข้อมูล เทคนิค และความรู้ใหม่ ๆ ด้านการแพทย์บูรณาการ โดยการประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเส้นทางในการสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างองค์กร ของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเชิงวิชาการในระดับนานาชาติจำนวนมาก ที่มีความสนใจในประเด็นร่วมสมัย ในการวิจัยโดยอิงจากความหลากหลายของการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลก”  ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. กล่าว

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  614 ครั้ง