มฟล. จัดค่ายพนักงานใหม่ บ่มเพาะความเป็น มฟล. ด้วย MFU•FIRST

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและทิศทางที่กำลังดำเนินไปของมหาวิทยาลัย” • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2569) • วัฒนธรรมองค์กร (MFU FIRST) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายพนักงานใหม่ (พนักงานสายปฏิบัติการพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 จัดโดย ส่วนการเจ้าหน้าที่

“ค่ายพนักงานใหม่” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (เว้นการจัดในปี 2563-2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคี และความคุ้นเคยกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการรู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรับทราบสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในและภายนอก ดังนี้ ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ผศ.นุรัตน์ ปวนคำมา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ นายกิติพงษ์ วงศ์ใจ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ และ นายปิยะษาณ์ จงวัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท คีรี ลอดจ์

กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะฟังการบรรยายข้อมูลที่พนักงานทุกคนต้องทราบแล้ว ยังมีกิจกรรมกลุ่มนอกสถานที่ (Unseen in MFU) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร หอประวัติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่ 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่