อธิการบดีร่วมแถลงนโยบายการบริหารงาน “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ มฟล. และ รพศ.มฟล.”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมชี้แจง “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ทั้งนี้ ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมแถลงในประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ผ่านมา พันธกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการให้ความรู้ในฝั่งของมหาวิทยาลัยแล้ว การดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จะก้าวไปพร้อม ๆ กัน โดยยึดหลัก MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว นอกจากนั้นอธิการบดี มฟล. ยังให้ข้อเสนอแนะการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA อีกด้วย
 

  • 491 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง