มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย : THE Asia University Rankings 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 โดยผลการจัดอันดับครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับในช่วงที่ 201-250 จากกว่า 600 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย โดยเป็นที่ 2 ร่วมของไทย อยู่ในช่วงเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และติดอันดับ 1 ใน 20 ของอาเซียน 

การจัดอันดับนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่

  • การเรียนการสอน (Teaching)
  • การวิจัย (Research)
  • การอ้างอิงผลงานการวิจัย (Citation)
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income)
  • ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook)

การคำนวณคะแนนของ THE Asia University Rankings  แตกต่างกับ THE World University Rankings ที่ค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) รายได้จากการวิจัย (Research Income) และผลผลิตการวิจัย (Research Productivity) มีการปรับค่าถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดค่าถ่วงน้ำหนักการสำรวจชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (Teaching and Research Reputation) เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในเอเชียร่วมกับภาคเอกชน

สำหรับผลการจัดอันดับปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนด้านการอ้างอิงผลงานการวิจัย 63.3 และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 53.0 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย

มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 17 แห่งที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมรับการจัดอันดับในปีนี้  ได้แก่ 

อันดับที่ =145          มหาวิทยาลัยมหิดล 

อันดับที่ 201-250
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อันดับที่ 301-350        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อันดับที่ 351-400        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อันดับที่ 401-500       
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
อันดับที่ 501+
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

  • 4793 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings