ท่าน ว. - อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษา “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร คือ อาจารย์ทรงเดช  ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. ทำการสัมภาษณ์ ณ ห้อง E4A-508 E4A-509 อาคาร E4 ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ในหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) และ แผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

    ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษาในหลักสูตร ความตอนหนึ่งว่า ความท้าทายของศิลปินและผู้เรียนในหลักสูตร ก็คือการพัฒนาผลงาน กรอบแนวคิด การทดลองการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อค้นหาและสร้างคุณค่าให้แก่ผลงาน ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่านไม่มีการพัฒนาผลงาน และยึดติดดรูปแบบเดิม ๆ เนื่องจากได้รับการยอมรับรูปแบบนั้นอยู่แล้ว แต่ผู้ชมงานศิลปะและเหล่านักสะสมมองเห็นคุณค่าในงานที่แตกต่างของศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ละท่าน โดยเฉพาะงานที่ผลิตออกมาอย่างจำกัด ศิลปินหลายท่านถึงทางตันเพราะไม่สามารถพัฒนางานของตนเองได้ หรือไม่อาจสร้างงานรูปแบบใหม่ ๆ ได้

     ดังนั้น หลักสูตรพุทธศิลปกรรมนี้ นอกจากเจตนารมย์ในสืบสานงานพุทธศิลป์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้ว ยังส่งเสริมการบริหารจัดการผลงานศิลปะ การนำเสนอและการเผยแพร่อีกด้วย

     นอกจากนี้ ยังมีการวิพากษ์ผลงานเพื่อการพัฒนางานของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลงาน โดยรายได้ส่วนหนึ่งเป็นของผู้เรียนและส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาหลักสูตร และยังมีการส่งเสริมโอกาสให้ผู้เรียนนำผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสามารถและสร้างการยอมรับในแวดวงศิลปะ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

     ทั้งนี้ จะมีประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนผู้เรียน รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 และเปิดเรียน รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพจ facebook.com/BuddhistArtMFU
.

คลิก ชมอัลบั้มภาพการสอบสัมภาษณ์

 

  • 1042 ครั้ง
  • #หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) #สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ศูนย์บริการวิชาการ