มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (20 พ.ค. 2565) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเตรียมก้าวสู่วิชาชีพต่อไป ซึ่งปีนี้เป็นรุ่น 12 มีจำนวน 134 คน ในพิธีการมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะ ก่อนจะกล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยเช่นกัน ท่ามกลางผู้บริหารและคณาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี
.
อธิการบดี กล่าวกับผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 134 คนที่พร้อมแล้วสำหรับการจะออกไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนในสาขาวิชานี้มากขึ้นจากแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่เพียงกับความต้องการของสถานพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ของเรา ตามที่ได้รับทราบข่าวว่าต่างประทับใจในความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติมอีก และที่สำคัญคือในส่วนของ Sense of Service หรือความพร้อมที่จะช่วยเหลือและบริการที่ได้รับการพูดถึงมาก ซึ่งนับเป็นทักษะที่สำคัญด้วยเช่นกันและเป็นทักษะที่สร้างได้ไม่ง่าย เนื่องจากสิ่งที่เยียวยาคนป่วยได้ นอกจากการรักษาตามหลักการแล้วก็คือการดูแลอย่างดีและจริงใจ อย่างไรก็ดีขอแสดงความยินดีกับบัญฑิตและครอบครัว และขอบคุณคณาจารย์ และโรงพยาบาลร่วมผลิตด้วย สำหรับความสำเร็จในวันนี้
.
ด้านรักษาการคณบดี กล่าวว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของมฟล.เปิดให้มีการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ผลิตกำลังคนคุณภาพออกไปแล้ว 1,217 คน และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 12 มีจำนวน 134 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและครบครัว ที่ได้บรรลุสิ่งที่มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ ทั้งนี้สำนักวิชาฯได้ถือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาสำหรับบัณฑิตทุกรุ่นที่ผ่านมา พร้อมมอบขีดหมวกและเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงหน้าที่และภาระที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และเป็นการก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว และขอให้ระลึกเสมอว่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ดี ต้องประกอบด้วยความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล ศิลปะการพยาบาล ทักษะในเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนต้องติดตามความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทัน มีเหตุมีผลและสติ เพื่อการทำงานในวิชาชีพได้เต็มภาคภูมิ

.

จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษา ได้กล่าวคำปฏิญาณ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนาครินทราบรมราชชนนี ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ณ บริเวณดังกล่าว แล้วจึงเสร็จพิธีการ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 91 ครั้ง