มฟล. ร่วมมือ Guangxi Vocational & Technical College ร่วมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  โดยสถาบันชาและกาแฟ และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมพิธีลงนามเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Guangxi Vocational & Technical College (GVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมพิธีเปิดป้ายสถาบัน Silk Road Tea Institute แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 น.ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษฒจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามฯ เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชา รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชา เพื่อร่วมกันผลักดัน ให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมชาก้าวสู่ระดับสากล 
.
ทั้งนี้การดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสองสถาบัน มีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะร่วมดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การจัดอบรมที่เกี่ยวกับชา, การแลกเปลี่ยนบุคคลากร นักศึกษา, การร่วมจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชานานาชาติร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของทางทั้งสองสถาบัน
.
สำหรับ Guangxi Vocational & Technical College (GVTC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 เป็นเวลา 56 ปีที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงของจีนที่มีอิทธิพลในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษา 20,000 คน คณาจารย์กว่า 700 คน จัดการเรียนการสอนหลากหลาย สำหรับในส่วนสาขาวิชาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกและแปรรูปชา โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่เสนอแนวคิดการพัฒนาชา และผสมผสานการเพาะปลูกต้นชาและการแปรรูปชา ศิลปะการผลิตชาและการตลาดชา การออกแบบโฆษณาและการผลิตชา การวางแผนแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างกลุ่มที่เป็นมืออาชีพสำหรับการเพาะปลูกต้นชาและการแปรรูปชาและสร้างคลังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีความคาดหวังต่อความร่วมมือนี้ว่าจะสามารถร่วมมือเชิงลึกในโครงการอุตสาหกรรมชา เช่น การชิมชา การพัฒนาการผสมชา และการเพิ่มมูลค่าให้กับชา ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาและบูรณาการการเรียนรู้รวมกันอย่างลึกซึ้งของวัฒนธรรมชา เพื่อให้ผู้คนในประเทศตามแนว ‘Belt and Road’ รู้จักและชื่นชอบชามากยิ่งขึ้น
.
พร้อมกับกิจกรรมการลงนามความร่วมมือดังกล่าว มฟล.ยังได้จัดกิจกรรม อมรมพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ชา (Tea Tasting) ในรูปแบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีหัวข้อในการเรียนรู้แต่ละช่วงที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อาทิ Basic knowledge and China standard grading of tea tasting, Tea tasting workshop: Green Tea, Tea tasting workshop: Black Tea, How to brew a perfect cup of tea, Tea tasting workshop: Oolong Tea, Different degrees oxidation เป็นต้น 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 64 ครั้ง