มฟล. สอบภาคปฏิบัติ คัดเลือกผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษา “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 ปี 2565” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จากใบสมัครและการเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กำหนดให้ ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) จำนวน 33 คน/รูป และ ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 40 คน/รูป ซึ่งได้เข้าสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้

      ส่วนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) จำนวน 40 คน/รูป และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง จำนวน 9 คน/รูป จะเข้าสอบคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสอบภาคปฏิบัติในวันนี้

      การสอบในวันนี้ ผู้เข้าสอบ ระดับ ที่ 1 แผน ข ในช่วงเช้าเป็นการสอบปฏิบัติวาดเส้น (Drawing) วาดจากแบบหุ่นปูน (คน) ส่วนในภาคบ่ายเป็นการสอบปฏิบัติการด้านองค์ประกอบศิลป์ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เข้าสอบ ระดับที่ 2 ในช่วงเช้าเป็นสอบปฏิบัติวาดเส้น (Drawing) ด้วยแบบคนจริง และในภาคบ่ายเป็นการสอบปฏิบัติการสร้างสรรค์ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้

     คณะกรรมการคุมสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ทรงเดช  ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น และอาจารย์วาทิตย์  เสมบุตร

     ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบผ่านการสอบภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการวิชาการ มฟล. และเพจ www.facebook.com/BuddhistArtMFU

.

      ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในทุกระดับ ให้มารายงานตัวและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารพลตำรวจเอกสำเภา ชูศรี ชั้น 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ระดับที่ 1 แผน ก (ทฤษฎี)  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  ระดับที่ 1 แผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

      และจะมีประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนผู้เรียน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และเปิดเรียน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพบรรยากาศการสอบ

 

 

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU)