มฟล. รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด  รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รางวัล “สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น” และ “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น” จัดโดย เครื่อข่าย ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

    โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มฟล. ได้ส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวด จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้ประกาศผล โดย มฟล. คว้า 2 รางวัล และได้รับการเสนอให้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับชาติต่อไป ดังนี้

.

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

“สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น”

2. อาจารย์ ดร. ธฤตวัน เจริญพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มฟล. ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น”

 |   |  ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ  |  248 ครั้ง