ขอแสดงความยินดี โครงการ U2T ตำบลท่าสุด โดย มฟล. ได้รับคัดเลือก เป็น Top 15 โครงการที่มีศักยภาพในการยกระดับชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งสิ้น 15 ตำบล ในประเด็นการพัฒนา 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ด้านที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) ด้านที่ 2  การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) ด้านที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) และ ด้านที่ 5 การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 
.
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกันจัดโครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent และมหาวิทยาลัยส่งผลงานร่วมประกวด 4 ตำบล คือ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลห้วยชมภู ตำบลบ้านโป่ง ซึ่งติดอันดับ Top100 U2T projects ‘โครงการที่มีศักยภาพในการยกระดับชุมชน’ ทั้ง 4 ตำบล (ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 fb:Top100 U2T projects by EnT) ลำดับที่ 10 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนางแล - การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ), ลำดับที่ 16 กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมตำบลท่าสุด - การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ลำดับที่ 49 กิจกรรมพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาวะและเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และลำดับที่ 63 กิจกรรมการบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาผลไม้ท้องถิ่นตำบลห้วยชมภู - การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) รายละเอียดตาม link  https://cas.mfu.ac.th/cas-news/cas-news-detail/detail/News/13562.html
.
และล่าสุด ผลงานที่ มฟล. ส่งเข้าร่วมประกวดผ่านการคัดเลือกเป็น Top 15 จัดอยู่ในด้านที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมตำบลท่าสุด - การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามลิ้งค์ bit.ly/3P8zRNc จึงขอแสดงความยินดีกับผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 

 |   |  433 ครั้ง