อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ อธิการบดี ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสมุนไพรไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสประชุมหารือเรื่อง แนวทางการพัฒนาต่อยอดด้านสมุนไพรไทย และความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และ อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชสมุนไพรไทย การจัดการเรียนการสอนด้านแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. กล่าวบรรยายแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสถาบันการแพทย์ไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวบรรยายแนะนำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มฟล. บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการพัฒนา สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร  |  597 ครั้ง