ขอเชิญชวนชาว มฟล. ใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดเดือนเมษายน 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญชวนชาว มฟล. ใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย ตลอดเดือนเมษายน 2565

     ด้วยจังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย โดยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ตลอดช่วงเดือนเมษายน 2565

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 206 ครั้ง