มฟล. จัดอบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะให้พนักงานสายปฎิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ จัดอบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานให้บริการ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีทักษะการสื่อสารในงานบริการ และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธฤตะวัน เจริญพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง ME-323 อาคาร M-Square

ทั้งนี้พนักงานที่เข้าอบรมได้รับความรู้ 4 หัวข้อหลักในงานบริการ ได้แก่ 1. การให้บริการจากใจ smile@heart 2. “Service Mind” สู่การบริการที่เป็นเลิศ 3. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ 4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่