มฟล. จัดกิจกรรมล้านนา เฟสติวัล หวังนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมล้านนา เฟสติวัล (Lanna Festival) “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ มนต์เสน่ห์ล้านนา” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปรับตัวได้ในการอยู่ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้นำเสนอวัฒนธรรมในภาคเหนือของไทย อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย ทั้งการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ การแต่งกาย ประเพณี-ความเชื่อ และอาหารพื้นเมือง ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานตามจำนวนที่กำหนดคือ 1,000 คน ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองโดยแสดงประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และผลตรวจ ATK

      ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งรับชมการแสดงจากชมรมดนตรี MFU Band ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์ การประกวดอ้ายบ่าวรูปงาม น้องสาวผู้ดี เทพีจำแลง การออกร้านกาดหมั้วคัวแลง ซุ้มนิทรรศการศาสตร์ศิลป์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตุงไส้หมู-สวยดอกไม้-อาหารพื้นเมือง) ซุ้มการละเล่นท้องถิ่น  เป็นต้น

     รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอชื่นชมส่วนพัฒนานักศึกษา ทีมงานขององค์กรนักศึกษาทั้งหมด บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสรรค์สร้างจัดงานด้วยความตั้งใจ ร่วมมือกันเพื่อทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วง ด้วยแนวทางแบบ New Normal ภายใต้มาตรการของความปลอดภัยและมาตรการต่างๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถจัดงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนที่เข้าร่วมงานมีความมั่นใจ

     “กิจกรรมล้านนา เฟสติวัล ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ มนต์เสน่ห์ล้านนา เป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งหวังที่จะแสดงถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินแดนของล้านนา เราอยากให้สมาชิกใหม่หรือนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสซึมซับ เรียนรู้วัฒนธรรมของล้านนา แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น วัฒนธรรมที่งดงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าเป็นเรื่องของการดำรงชีวิต เรื่องของประเพณีความเชื่อ เรื่องของดนตรี เรื่องของการแสดง การแต่งกาย หรืออาหาร อยากให้ทุกคนมีประสบการณ์มีความสุขร่วมกัน ในการได้ซึมซับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันมีค่าอย่างนี้ เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็ ราบรื่น จะเป็นต้นแบบให้เราสามารถเดินหน้าจัดงานอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของเราในโอกาสต่อไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว

     ด้าน ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม โดยภายในงานนั้นประกอบด้วย นิทรรศการความรู้ศาสตร์ศิลป์ล้านนา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา การประกวดอ้ายบ่าวรูปงาม น้องสาวผู้ดี เทพีจำแลง กาดหมั้วคัวแลง เป็นต้น

    กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการดูแลความปลอดภัยและจัดมาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และในส่วนของส่วนของผู้จัดกิจกรรมนั้น ได้ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรนักศึกษาสำนักวิชาหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

คลิก ชม VDO กิจกรรม MFU Lanna Festival 2022

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 227 ครั้ง
อธิการบดีส่วนพัฒนานักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา