มฟล. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่3/2565 โดยเชิญผู้แทนนักศึกษาร่วมพูดคุยในการประชุม

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวได้เชิญ นายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มานำเสนอรายงานผลสำรวจความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการพูดคุยหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา

จากนั้นที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินของคณะทำงาน ดังนี้ 1. คณะทำงานด้านการเรียนการสอน 2. คณะทำงานด้านการจัดการสภาพแวดล้อม 3. คณะทำงานด้านการเผชิญเหตุ 4. คณะทำงานด้านการสื่อสารองค์กร 5. คณะทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  สภานักศึกษา  |  361 ครั้ง