มฟล. จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้
    ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตะหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำผลที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2564 มาวิเคราะห์ถึงจุดด้อย-จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และทำการสื่อสารการดำเนินงานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง
    สำหรับกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบฯ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับผู้บริหาร สำนักวิชา ศูนย์ ส่วน โครงการ และกลุ่มนักศึกษา ของ มฟล. 
 

  • 897 ครั้ง