อว. ชู ‘แม่ฟ้าหลวง’ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.เดินหน้าผลักดัน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ตอบรับกับโลกสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัย ต้องผลิตคน ผลิตความเป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องดำเนินการส่งเสริมและผลักดันร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต้องเกิดการบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ที่ผ่านมาโครงการได้นำร่องไปที่มหาวิทยาลัยภาครัฐ และจะขยายสู่มหาวิทยาลัยเอกชนในอนาคตต่อไป โดยเมื่อ 11 มกราคมที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้ง ‘กองทุนพัฒนาเพื่อการอุดมศึกษา’ ทำให้สามารถผลักดันส่วนงาน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในวันนี้ สู่การนับหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาที่ทัดเทียมในระดับสากล 
.
นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เห็นผลงานที่ชัดเจนในส่วนของการผลักดันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก มุ่งการพัฒนามาตรฐานการวิจัย ศักยภาพบุคลากร หน่วยงานและศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศระดับโลก และเกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ มีผลงานด้านงานวิจัยออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่าสร้างผลงานได้เกินเป้าหมายที่โครงการฯตั้งไว้ ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานระดับวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา และศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง 2 ศูนย์ดำเนินงานควบคู่โครงการพลิกโฉมฯ โดยวัดผลจากการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติจากการวัดผลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
.
ด้าน ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้เดินหน้าการวิจัยและนวัตกรรมสู่นานาชาติ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกผ่านผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมงานกับนานาชาติ ผ่านงบประมาณสนับสนุน 44,054,000 บาท จากกองทุน ววน. (สกสว.) ผลงานโครงการพลิกโฉมเดินหน้าไปกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ วัดจากผลงานความสำเร็จโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่ชัดเจนและตัวชี้วัดที่ได้กำหนดมาตรฐานโครงการ กิจกรรมที่สำคัญของโคงการฯ 1.การรับรองมาตรฐานหลักสูตร 2.การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 3.การสร้างคนร่วมมือวิจัยและการสอนกับเอกชน 4.การสนับสนุนการรับรองมาตรฐานงานวิจัย 5.การจัดการ Innovation day 6.การสนับสนุนรางวัลนักวิจัย สิ่งสำคัญในการสร้างเครือข่ายมหาวทิยาลัยมุ่งการดำเนินงานทั้งในระดับนานาชาติและองค์กรเครือข่ายในประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนและในระดับนานาชาติ

.

ขอบคุณข่าวจาก 
เดลินิวส์  https://bit.ly/3qZoIUm

บีเคบีทูเดย์  https://bit.ly/3Dzw8mF

Salika.co https://bit.ly/3NLgnO4

 |   |  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  595 ครั้ง