ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นรับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ การดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป
ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1129 ครั้ง