ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมสอบ Writing (IELTS Academic)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "เตรียมสอบ Writing (IELTS Academic)" ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ณ ห้อง EM-221 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทักษะการเขียนในการสอบ IELTS และมีเกณฑ์ได้ผลคะแนนสอบ IELTS (Writing) อย่างน้อยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับกลาง (Basic-Intermediate) คือ 5.5 – 6.5 นั้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.cas.mfu.ac.th

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ [681.04 KB]
  • โครงการ [201.60 KB]
  • กำหนดการ [211.59 KB]
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ [204.74 KB]
  • 1190 ครั้ง