ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 (New International Students Orientation Day) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 28 คน ในระดับปริญญาตรี 25 คน ระดับปริญญาโท 1 และระดับปริญญาเอก 2 คน  จาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล และศรีลังกา นอกจากนี้ มฟล. ยังให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีก 14 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน ฮังการี มาเลเซีย และฝรั่งเศส โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง เริ่มด้วยการนำนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย อาทิ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลานดาว

      จากนั้นเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง 304 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ อาทิ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการดี นอกจากนี้ยังมีการแนะนำกฎระเบียบต่างๆ ของการเป็นนักศึกษา มฟล. และแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยจัดการสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีจัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมชมการแสดงในชุดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับ

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ  |  2167 ครั้ง